Privacyverklaring

Privacyverklaring van Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt bij Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan, of om andere reden je persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke:

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Susan Aarts

Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan

Lavendelhof 31

4907AR Oosterhout

0648764397, schoonheidssalonsusan@hotmail.com

KVK: 20145757

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt:

Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

– Voor en Achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens ( eventueel postadres)

– Telefoonnummer

– Emailadres

– Gezondheidsgegevens

– Eventueel voor- na foto’s in overleg bij medische problemen of gezichtsanalyse

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via schoonheidssalonsusan@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

– Het contact hebben over afspraken

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te kunnen informeren over wijzigen van diensten/producten

– Om goederen/ diensten bij u af te kunnen leveren

– Het monitoren van voortgang van de behandeling

– Om te voldoen aan haar wettige verplichtingen zoals de belastingplicht

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– PodoFile, voor klantgegevens/facturen/boekhouding

5. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan bewaard uw gegevens zolang u klant bent en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 2 jaar na het laatste contactmoment of de laatste behandeling worden de gegevens niet meer actief bewaard maar in het archief in verband met de belastingwetgeving.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting ( bijvoorbeeld belastingdienst)

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar schoonheidssalonsusan@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon en Medisch pedicure Susan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via schoonheidssalonsusan@hotmail.com.